-->
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Sarkarni 41 Yojanao Nu List 2019

Gujarat  Sarkarni 41 Yojanao Nu List 2020..


 Prime Minister's Jan-Dhan Yojana

 Prime Minister's Security Insurance Scheme

 Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme

 Atal Pension Scheme

 Sukanya Prosperity Scheme

 Prime Minister's Currency Scheme

 Thus, the general insurance plan

 Security Bonding Scheme

 Security Deposit Scheme:

 Prime Minister's Scheme in Crop B (PMFYB)

 Prime Minister's Agricultural Irrigation Scheme (PMKSY)

 “Betty Grow Campaign

 Sarva Shiksha Abhiyan

 Chief Minister Amritam “Maa” scheme and “Matsya Vasalya” scheme

 Other plans

 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

 CM Youth Self Help Scheme

 The old pension scheme

 Depressed Old Age Pension Scheme (Old Pension Scheme - State Government)

 Handicapped Pension Scheme

 Handicapped Pension Scheme - Sant Surdas Scheme (State Government Scheme)

 Minister's Village Village Road Scheme

 National Rural Drinking Program

 National Health Insurance Scheme

 Swachh Bharat Mission (Rural)

 Vidya Sadhana Yojana

 Post Metric Scholarship Scheme

 Talentpool School Voucher 'scheme

 Plan to pay coaching fees

 Vocational Training Center Public Private Partnership (PPP mode)

 Integrated Dairy Development Program (IDDP)

 Resource Assistance Scheme for setting up a tent for vine crops

 Agricultural custom project plan

 Human Dignity Scheme

 Kunwarbai's mamaru scheme on the occasion of marriage of the bride of the tribe

 Supplemental Nutrition Scheme (Milk Sanjeevani)

 The only model residential school plan available

 Minor Literacy Girls Residential School Scheme

 Model School Plan

 Financial support for housing on an individual basis

 Loans for foreign studies to students belonging to the Scheduled Tribe's brilliant career..

Apply Online:Click here

Also Check: